Xfactormyanmar.com

APPLICATION FORM (2017) ေလွ်ာက္လြႊာ (၂၀၁၇)


PLEASE COMPLETE YOUR APPLICATION IN BLOCK CAPITALS * ALL MEMBER OF AN ACT MUST FILL OUT A SEPARATE FORM
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ခ်င္းစီၿဖင့္တင္ရပါမည္။


USERNAME/သံုးစြဲသူ အမည္ * AGE/အသက္
PASSWORD/လွ်ိဳ႕ဝွက္ နံပါတ္ * DOB/ေမြးသကၠရာဇ္
 Confirm Password / လွ်ိဳ႕ဝွက္ နံပါတ္ အတည္ၿပဳပါ။
PICTURE / ဓါတ္ပံု
JPEG , JPG (.jpg),PNG Only
Phone No./ဖုန္းနံပါတ္ *
Fullname/နာမည္အၿပည့္အစံု * E-Mail/အီးေမးလ္
ADDRESS/ေနရပ္လိပ္စာ Occupation/အလုပ္အကိုင္
City/ၿမိဳ႕ Nationality/လူမ်ိဳး
Postcode/စာတိုက္ကုဒ္နံပါတ္
Country/ႏိုင္ငံ
Additional Contact/အၿခားဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

You Are...*(သင္က...)


PLEASE TICK THE RELEVANT STAR(မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေနရာတြင္အမွန္ၿခစ္ၿပဳလုပ္ေပးပါ။)


SOLO
တစ္ကိုယ္ေတာ္

Group
အဖြဲ႔လိုက္တင္ဆက္မွု

Name of the Group
အဖြဲ႕နာမည္

Describe Yourself/Your Group
သင္ႏွင့္ သင့္အဖြဲ႕အျကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပပါ။

AUDITIONS *အစမ္းစစ္ေဆးၿခင္း။


IF SUCCESSFULL,PREASE INDICATE YOUR IST AND 2ND MOST CONVENIENT AUDITION / အစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းတြင္ေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါကအဆင္အေၿပဆံုးအစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းပြဲႏွစ္ပြဲကိုေၿပာၿပပါ။

YANGON
ရန္ကုန
MANDALAY
မႏၱေလး
TAUNGGYI
ေတာင္ႀကီး
PATHEIN
ပုသိမ္

TERMS AND CONDITIONS အနမာ် ေညိ ေကိငအငသည


Please read through before signing declaration / ေလွ်ာက္လႊာတြင္ လက္မွတ္ မထိုးခင္ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာဖက္ရွဳပါ။


ေလွ်ာက္လႊာတြင္လက္မွတ္မထိုးခင္ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုေသခ်ာစြာဖက္ရွဳပါ။
၁။ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားကို Forever Bec-Teroကုမၸဏီမွေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ၿပီး၊ဤကုမၸဏီ၏ဆံုးျဖတ္
ခ်က္သာလွ်င္အတည္ျဖစ္ပါသည္။
၂။လက္မွတ္ထိုးေန႔စြဲတပ္ၿပီးေသခ်ာစြာၿဖည့္စြက္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုသာ
ထည့္သြင္းလက္ခံစဥ္းစားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ေလၽွာက္ထားသူသည္အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္ၿဖစ္ပါက
(၁) ေလွ်ာက္လြႊာတြင္မိဘသို႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူ၏လက္မွတ္ပါရွိရပါမည္။
(၂) အစမ္းစစ္ေဆးရာေနရာသို႔မိဘသို႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူပါတစ္ပါတည္းလိုက္ပါလာရပါမည္
(အစမး္စစေ္ဆးရာေနရာသို႔မဘိသမို႔ဟတု္အပုထ္နိး္သပူါတစပ္ါတညး္လကိုပ္ါလာရပါမည္။
၃။ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုအၿမန္ဆံုးၿပန္လည္တင္သြင္းႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။………ရက္ထက္
ေနာက္က်ေရာက္ရွိလာေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။…..
၄။ဤေလ်ွာကလ္ာႊသည္ကမုဏၸမီွအဆိုၿပဳထားေသာလ္ညး္ MRTV-4 အတြက္ထတုလ္ပုရ္န္
လက္ခံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမလုပ္ေဆာင္ရေသးေသာ “XFactor Myanmar” အမည္ရ
ရုပ္ၿမင္သံႀကားေဖ်ာ္ေၿဖေရးအစီအစဥ္အပါအဝင္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ေလွ်ာက္လႊာၿဖစ္ပါသည္။
အစီအစဥ္အတြက္ေရြးခ်ယ္ခံရလွ်င္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ၿဖည့္သြင္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို
အသံုးၿပဳသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။
၅။ေလ်ွာကလ္ာႊရငွသ္ည္ယခုၿပိဳငပ္ြဲအတြက္ကမုဏၸမီွခ်မတွထ္ားေသာစညး္မ်ဥး္စညး္ကမး္မ်ားကို
လိုက္နာရန္လက္ခံသေဘာတူရပါမည္။ႏႈတ္အားၿဖင့္ကန္႔သတ္မထားမႈမ်ားအပါအဝင္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုကုမၸဏီမွအခ်ိန္မေရြးၿပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္အၿပင္ေလွ်ာက္လႊာရွင္ကိုပါ
ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားၿဖင့္ကန္႔သတ္ထားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ကုမၸဏီ၏ဆံုးၿဖတ္ခ်က္သာလွ်င္
အတည္ၿဖစ္ပါသည္။
၆။ေလ်ွကလ္ာႊရငွသ္ည္စစမ္နွေ္သာစစမ္နွေ္သာႏငိုင္သံားစစိစေ္ရးကဒ္ၿပားကိုကငိုေ္ဆာငထ္ားၿပီး
ၿမန္မာၿပည္တြင္ေနထိုင္သူၿဖစ္ရပါမည္။အသက္အမွန္ကိုသက္ေသၿပႏိုင္ရန္အတြက္
ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ၿပားစေသာအေထာက္အထားမ်ားကိုပါတစ္ပါတည္းေပးအပ္ရပါမည္။
၇။ေလွ်ာက္လႊာအတြင္းၿဖည့္သြင္းထားေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားဟာ
အကုန္တိက်မွန္ကန္ရမွာၿဖစ္ၿပီးမဟုတ္မမွန္ထည့္သြင္းထားတာမ်ိဳးမၿဖစ္ရပါဘူး။
၈။ေလွ်ာက္လႊာရွင္သည္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုမဟုတ္မမွန္ၿဖည့္စြက္ထားလွ်င္၊
ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ကုမၸဏီမွၿပိဳင္ပြဲဝင္အၿဖစ္ပယ္ခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
၉။ေလ်ွာကလ္ာႊရငွသ္ည္ကမုဏၸီ၏သေဘာတခူြင့္ၿပဳခ်ကမ္ပါဘဲေလ်ွာကလ္ာႊ၊အစအီစဥ္၊
ပရိသတ္ေရွ႕ေရာက္ရွိမႈ၊ထုတ္လႊင့္ရာရုပ္သံလိုင္းၿဖစ္ေသာ MRTV-4 / Channel 7 ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး
ကန္႔သတ္မႈမရွိေသာအခ်က္မ်ားအပါအဝင္မိမိကိုသတိထားမိလာေစႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊
ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႔သို႔မဟုတ္အစီအစဥ္ထဲတြင္ပါဝင္သူမ်ားအေႀကာင္းကို
တတိယေၿမာက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္အမ်ားသိေအာင္ေႀကညာၿခင္း၊ေဆြးေႏြးၿခင္းမ်ားမၿပဳလုပ္ရ။

၁၀။တရားမေရးရာႏွင့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ဆိုင္းငံ့ၿပစ္ဒဏ္မ်ားရွိခဲ့လွ်င္သို႔မဟုတ္
ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ဖူးလွ်င္သို႔မဟုတ္မၿပီးၿပတ္ေသးေသာၿပစ္ဒဏ္မ်ားရွိလွ်င္
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုကုမၸဏီအားဖြင့္ဟေၿပာၿပရပါမည္။
၁၁။ေလ်ွာကလ္ာႊရငွသ္ည္တငဆ္က္ၿပသရာတြငပ္ါဝငမ္ည့္မညသ္ညတ့္ရိစိာၦနက္မိုဆိုလအိုပေ္သာ
ကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုထိုးခဲ့ၿပီးေႀကာင္းေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အၿပင္
အေထာက္အထားမ်ားအားလံုးကိုလည္းကုမၸဏီသို႔ေပးအပ္ရမည္ၿဖစ္သလိုပါဝင္မည့္တိရိစာၦန္က
အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္အႏၱရာယ္ကင္းေႀကာင္းကုမၸဏီမွဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ရန္
လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းလုပ္ေဆာင္ေပးသြားရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
၁၂။ေလွ်ာက္လႊာရွင္သည္ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါကကုမၸဏီသို႔
အလ်င္ဦးဆံုးအေႀကာင္းႀကားရပါမည္။
(၁) ခႏာၶကယိုပ္ငိုး္ဆငိုရ္ာသမို႔ဟတု္အႏရၱာယမ္်ားေသာစတနမ္႔်ားကိုလပုေ္ဆာငမ္ညဆ္ပိုါက
အဆိုပါစတန္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏သဘာဝအၿပည့္အစံုကိုရွင္းၿပရပါမည္။
(၂) ေပ်ာ္ေၿဖတင္ဆက္မႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏွင့္လိုအပ္ေသာလက္နက္မ်ားကို
အသံုးၿပဳမည္ဆိုပါကအဆိုပါလက္နက္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး(လက္နက္မွာလည္းအစမ္းစစ္ေဆးရာ
ေနရာႏွင့္ကိုက္ညီသည္ဆိုပါစို႔) ေလွ်ာက္လႊာရွင္မွာသာတာဝန္ရွိေႀကာင္းႏွင့္အသံုခ်မည့္ပံုစံအတြက္
ယင္းလက္နက္မွာသင့္ေတာ္ကာအႏၱရာယ္ကင္းေႀကာင္းေသခ်ာေအာင္လုပ္ရန္မွာလည္း
ေလွ်ာက္လႊာရွင္၏တာဝန္သာၿဖစ္ပါသည္။မီးရႈးမီးပန္းမ်ားအားအသံုးၿပဳခြင့္မၿပဳပါ။
၁၃။သငသ္ည္အကဲျဖတဒ္ငိုမ္်ားျဖငစ့္စေ္ဆးျခငး္အဆငသ့္ိုေ႔ရာကရ္ခိွဲပ့ါကအစမး္စစေ္ဆးျခငး္မွ
စြမ္းရည္ျပသမႈအတိုင္းတစ္ထပ္တည္းတူညီေသာျပကြက္/စြမ္းရည္ကိုပင္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
၁၄။သင္၏စြမ္းရည္ျပသမႈသည္အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ားျဖင့္စစ္ေဆးျခင္းအဆင့္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး audition
ေန႔ကုိေျပာင္းလဲလိုပါက production team ထံသို႔အနည္းဆံုးတစ္ပတ္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမွသာ
ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၁၅။ “Live” Semi Final အဆင့္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူသည္တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား
မျပဳလပုမ္ီProduction company ျဖစေ္သာ Forever BEC-Teroႏငွ့္“XFactor Myanmar” မသွတမ္တွ္
ထားေသာစာခ်ဳပ္ကိုမျဖစ္မေနခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။


    Cancel